Peyo Rivera | Unha vez máis, mentres vivimos un certo esgotamento do ciclo de loitas que acompañou e, sobre todo, precedeu á primavera municipalista do 2015, o activismo xuvenil revélase , xunto co movemento feminista, como un dos principais activos na construción de alternativas políticas e o deseño de horizontes radicalmente diferentes á realidade de precariedade e miseria que vivimos.

No que a Galiza se refire, mentres os proxectos políticos de maior carácter electoral ou institucional parecen caer nun certo estancamento e rutinización, quizais inevitable, nunha conxuntura que fai necesario un descanso antes de encarar vindeiras batallas, o movemento estudantil e xuvenil segue organizándose de forma moi exitosa, contribuíndo ademais con altas doses de innovación a revitalizar un panorama político cada vez máis gris e apagado.

É neste contexto no que nace o “Proceso 1 de maio”, espazo que está a dar os seus primeiros pasos, e que o 10 de maio celebrará o seu primeiro acto público, coa intención de estenderse por todo o país. A elección do nome non é casual nin inocente, e sinala cuestións políticas importantes na vida cotiá das máis novas: sabemos que os dereitos non se regalaron nunca, e apostamos por un horizonte radicalmente democrático que non quede ás portas de ‘aquilo que máis nos condiciona e que tanta dor produce neste sistema criminal: o traballo’.

Así, coa democratización das nosas vidas como eixo central, xa se abriron debates que as máis novas poderiamos crer superados ou anticuados, pero que conectan directamente coas entrañas deste sistema inxusto, e que calquera persoa comprometida cun futuro de emancipación colectiva debe afrontar.

Baixo a lema “organizando a rabia para tombar a miseria”, vólvese a falar da abolición do traballo asalariado, do lecer e o pracer como necesidades básicas ou da socialización dos coidados e os afectos.

E é que xa é hora de retomar ese fío vermello da historia que non se conforma nin se resigna, e que non esquece que a emancipación, como dicía Bensaïd, é un pracer, pero nunca un pracer solitario.


Peyo Rivera | Una vez más, mientras vivimos un cierto agotamiento del ciclo de luchas que acompañó y, sobre todo, precedió a la primavera municipalista del 2015, el activismo juvenil se revela , junto con el movimiento feminista, como uno de los principales activos en la construcción de alternativas políticas y el diseño de horizontes radicalmente diferentes a la realidad de precariedad y miseria que vivimos.

En lo que a Galiza se refiere, mientras los proyectos políticos de mayor carácter electoral o institucional parecen caer en un cierto estancamiento y rutinización, quizás inevitable, en una coyuntura que hace necesario un descanso antes de encarar próximas batallas, el movimiento estudiantil y juvenil sigue organizándose de forma muy exitosa, contribuyendo además con altas dosis de innovación a revitalizar un panorama político cada vez más gris y apagado.

Es en este contexto en el que nace el “Proceso 1 de maio”, espacio que está dando sus primeros pasos, y que el 10 de mayo celebrará su primer acto público, con la intención de extenderse por todo el país. La elección del nombre no es casual ni inocente, y señala cuestiones políticas importantes en la vida cotidiana de las más jóvenes: sabemos que los derechos no se han regalado nunca, y apostamos por un horizonte radicalmente democrático que no se quede a las puertas de ‘aquello que más nos condiciona y que tanto dolor produce en este sistema criminal: el trabajo’.

Así, con la democratización de nuestras vidas como eje central, ya se han abierto debates que las más jóvenes podríamos creer superados o anticuados, pero que conectan directamente con las entrañas de este sistema injusto, y que cualquier persona comprometida con un futuro de emancipación colectiva debe afrontar.

Bajo el lema “organizando la rabia para tumbar la miseria”, se vuelve a hablar de la abolición del trabajo asalariado, del ocio y el placer como necesidades básicas o de la socialización de los cuidados y los afectos.

Y es que ya es hora de retomar ese hilo rojo de la historia que no se conforma ni se resigna, y que no olvida que la emancipación, como decía Bensaïd, es un placer, pero nunca un placer solitario.